فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

مدل NEURAL WAVELET NETWORK و A.N.N در شبيهسازي فرايند جريان رودخانه غازانچاي

مقاله حاضر به معرفي و بررسي نحوه عملكردمدل NEURAL WAVELET NETWORK) NWN در مقايسه با شبكههاي عصبي مصنوعي در فرايند شبيهسازي جريان رودخانه قازان چاي که از مناطق خشک استان آذربایجان غربی بوده مورد استفاده قرارگرفته است.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایش و ارزیابی شدت ، مدت و گستره خشکسالی اخیر استان آذربا یجان غربی بااستفاده از شاخصهای اقلیمی

این تحقیق برای بررسی درجه بندی شدت ، مدت وگستردگی خشکسالی در استان آذربایجان غربی با سه روش ، معیار بارندگی سالانه (SIAP) (موردی ارومیه)و شاخص های درصد از نرمال((PNPI و دهکها(DPI) در سطح استان استفاده شده است

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسي تغيير اقليم اروميه طي پنجاه سال گذشته

براي بررسي تغييرات اقليمي از 50 سال آمار هواشناسي ايستگاه سینوپتیک اروميه از سال 1950 تا پايان سال 2000 ميلادي استفاده گرديد. ميزان تغيير در متغيرهاي مربوط به دما و بارندگي و ساعات آفتابی با روش رگرسيون خطي ساده مورد مقايسه قرار گرفت

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله خشکسالی، اثرات و راهکارهای مقابله با آن در کشاورزی

در حال حاضر افزایش جمعیت و در پی آن افزایش تقاضا برای مصرف آب از یک سو و محدودیت منابع آب از سوی دیگر سبب ایجاد بحران کم آبی شده است. این امر با گذشت زمان محسوس¬تر شده، لذا یافتن راهکارهای عملی و مناسب جهت

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تدوین برنامه کاهش اثرات خشکسالی با رویکرد مدیریت ریسک

مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست های مدیریتی، رویه ها و فرآیندهای مربوط به فعالیت های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و بکارگیری معیارهایی است که می توان از آن ها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده نمود.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تأثير کم آبياری درمراحل رشدبرعملكردكمي وكيفي و كارآيي مصرف آب گندم

به منظور تعيين حساسيت گندم به تنش هاي رطوبتي(قطع آب) در مراحل مختلف رشد و مشخص نمودن حساسترين مرحله آبياري گندم، آزمايشي بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار به مدت دو سال در ايستگاه تحقيقاتي كهريز اروميه اجرا شد

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهینه سازی عملکرد سیستم مخزن چند منظوره سد شهر چای، با استفاده از الگوریتم ژنتیک در آذربایجان غربی

در این تحقیق، بهینه سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره مورد بررسی قرار گرفته و از الگوریتم ژنتیک که در سالهای اخیر به عنوان یک روش بهینه سازی کارا در زمینه حل مسائل پیچیده ومقیاس بزرگ ودارای حجم عملیاتی زیاد با توابع هدف بوده مورد استفاده قرار گرفته است.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی دوره های خشکسالی بااستفاده ازشاخص DR وٍٍ SPI (مورد مطالعه شهر تبریز )

در این تحقیق داده های مربوط به بارش سالانه در یک دوره ی اماری ۵۵ ساله برای ایستگاه شهرستان تبریز جهت تحلیل و مدلسازی بارش و محاسبه سالهای مرطوب و خشک مورد استفاده قرار گرفته است.به منظور تعیین کمی و تفکیک سالهای مرطوب ،نرمال وخشک ،از شاخص های مختلف مبتنی بر بارش استفاده شده است.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله اثرات خشکسالی در تاکستانهای اذربایجان غربی و راهکارهای مقابله با آن

در این مقاله سعی شده است ضمن پرداختن به اثرات منفی خشکسالی بر کاهش کمیت و کیفیت انگور راهکارهای مناسبی برای پیشگیری، ذخیره رطوبت و استفاده از منابع آبی موجود در تولید انگور با حداقل آب موجود ارائه گردد.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی